Bezpieczeństwo pracy jako obowiązek prawny

bhpWydaje się konieczne, żeby przyszły pracodawca, organizator lub kierownik produkcji, a nawet pracownik poznał zasadnicze regulacje prawne, które stwarzają podstawowy do badania okoliczności i przyczyn wypadków urazowych oraz do dochodzenia roszczeń z tytułu wypadku lub choroby zawodowej. Konieczność ta wynika z ustawy Kodeksu Pracy, który mówi, że zakład pracy jest zobowiązany zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Realizacja tego obowiązku powinna stanowić nieodłączny element działalności zakładu przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.

W polskim systemie prawnym zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom naszego państwa spoczywa na organach administracji rządowej. Do zakresu tych obowiązków włączona została także dbałość państwa o bezpieczeństwo obywateli zatrudnionych przy wykonywaniu wszelkiego rodzaju prac. Obowiązek ten realizowany jest poprzez regulacje prawne, system edukacji, system nadzoru nad respektowaniem prawa, prowadzenie statystyki wypadkowej i chorób zawodowych, a także system ubezpieczeń zapewniających pracownikowi rekompensatę w razie wypadku lub choroby zawodowej. Najważniejszym aktem prawnym w tym zakresie jest Kodeks pracy, który bezpieczeństwo pracy ujmuje jako efekt współdziałania pracodawców i pracobiorców, przydzielając każdej z tych grup ściśle określone obowiązki. W układzie tym szczególnie wyeksponowana jest rola osób kierujących pracownikami, którym przypisuje się siłę sprawczą w kształtowaniu bezpieczeństwa pracy w nadzorowanym obszarze. Nie bez znaczenia jest też zaangażowanie samych pracowników w dbałość o właściwe warunki panujące podczas pracy. Według Kodeksu Pracy pracownik ma obowiązek przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa oraz higieny pracy. Pracownik może odmówić podjęcia pracy w warunkach zagrożenia jego życia lub zdrowia bez ponoszenia za to konsekwencji zawodowych. Jednocześnie pracownikowi nie wolno stosować metod pracy i technologii innych od nakazanych. Nie wolno mu także podejmować zachowań niedozwolonych, zagrażających bezpieczeństwu pracy.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz