Rodzaje firm budowlanych

W rzeczywistości gospodarczej doszło do segmentacji gałęzi budowlanej gospodarki na firmy specjalizujące się w różnych rodzajach działalności. Można wyróżnić cztery podstawowe segmenty rynku budowlanego, różniące się wykonywanymi obiektami, warunkami rynkowymi, a także metodami finansowania i wykonania.

Są to segmenty:

  1. mieszkaniowy – obejmuje budowę jedno- i wielorodzinnych domów, a także budynków apartamentowych. Firmy budowlane (developerzy Warszawa) zastępują właściciela w trakcie trwania procesu budowy, angażując podwykonawców, często organizując finansowanie projektu. Ta część rynku budowlanego jest bardzo wrażliwa na ogólne warunki gospodarcze, ustawodawstwo podatkowe, a także politykę monetarną i fiskalną rządu. Ze względu na stosunkowo niski koszt wejścia, sektor mieszkaniowy charakteryzuje się ostrą konkurencją pomiędzy działającymi na nim podmiotami.
  2. komercyjny – zajmujący się budową szerokiego spektrum obiektów, takich jak: budynki biurowe, hotele, centra handlowe i rekreacyjne, magazyny, szkoły, parkingi, szpitale i inne budynki użyteczności publicznej. Właściciele wyrażający zapotrzebowanie na takie obiekty nawet, jeśli nie posiadają znajomości rynku budowlanego, to są w stanie zatrudnić odpowiednich konsultantów działających w ich imieniu. Mają także możliwości sfinansowania projektu. Ten segment rynku ze względu na jego większy stopień komplikacji, a także na wyższe koszty działalności charakteryzuje się mniejszą liczbą podmiotów na nim działających. Ze względu na dłuższy czas wykonywania projektów nie jest także tak wrażliwy na ogólne warunki ekonomiczne jak budownictwo mieszkaniowe.
  3. przemysłowy – zajmuje się budowaniem obiektów bardzo skomplikowanych technologicznie i na dużą skalę, takich jak rafinerie, kopalnie, huty, elektrownie itp. Inwestor potrzebujący takiego budynku jest z reguły bardzo mocno zaangażowany w wykonanie projektu. Często również wybiera wykonawcę, z którym ma dobre, wieloletnie kontakty zdobyte przy wcześniejszych projektach. Koniunktura w tym segmencie jest przede wszystkim wyznaczana przez długoterminowe przewidywania, co do popytu. W mniejszym stopniu decyduje aktualna sytuacja gospodarcza, a w większym przewidywane zapotrzebowanie na produkty lub usługi inwestora.
  4. infrastrukturalny – tworzy obiekty infrastrukturalne, takie jak: autostrady, systemy komunikacji masowej, tunele, mosty, rurociągi itd.. W większości z nich właścicielem, współwłaścicielem lub współorganizatorem budowy jest państwo lub samorządy. Dlatego obiekty te finansowane są głównie z emisji obligacji lub z podatków. Charakterystyczne cechy budownictwa ciężkiego, to wysoki stopień mechanizacji i duża specjalizacja wykonawców w różnych typach obiektów w ramach tej części rynku budowlanego. Zarazem jednak wykonawcy ci potrafią w stosunkowo krótkim czasie zmienić swoją specjalizację na inną w ramach segmentu, o lepszych perspektywach rynkowych.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz